Oferta kursów i szkoleń
KURS KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ.

Chcesz pracować w Ochronie? Przyjdź do Nas na kurs Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej
Zdobądź wpis na Listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony i bądź profesjonalistą w zawodzie.

1 stycznia 2014 weszły w życie zmiany w ustawie o ochronie mienia. Dotychczasowe licencje zostają zastąpione wpisem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Nie ma egzaminów w Komendach Wojewódzkich Policji /poza dopuszczeniem do broni/, są obowiązkowe kursy i badania lekarskie.

W związku z wejściem w życie nowych regulacji prawnych związanych z wykonywaniem zawodu pracownika ochrony fizycznej Agencja Ochrony Glock organizuje kursy kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej na nowych zasadach.

Ukończenie takiego kursu daje podstawę wpisu na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony, która zastępuje wymóg posiadania Licencji Pracownika Ochrony Fizycznej.
Nasza oferta jest skierowana do klientów indywidualnych, firm oraz innych instytucji.

Czas trwania: 245 godzin dydaktycznych (około 1,5 miesiąca)

Koszt około 1200 zł. Ceny za kurs uzależnione od wielkości grupy szkoleniowej, z możliwością opłaty w ratach.

Kurs obejmuje przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych, znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Gwarantujemy:

- Profesjonalne przeszkolenie z budowy broni oraz zasad jej użycia. Przejdziecie Państwo trening praktyczny mający na celu naukę odpowiedniej postawy strzeleckiej, a także naukę dobywania i prawidłowego trzymania broni, obsługi manualnej broni palnej (ładowanie broni, przeładowanie i rozładowanie broni), zgrywanie przyrządów celowniczych, ściąganie języka spustowego – trening „na sucho”, a Instruktor przeprowadzi Cię przez zasady bezpieczeństwa i pokaże jak strzelać by trafić.
- Prowadzenie zajęć w specjalnie do tego przystosowanych obiektach.
- Doskonałą kadrę wykładowców, instruktorów i trenerów. Wszystkie zajęcia prowadzone są pod okiem wysoko wykwalifikowanych, posiadających stosowne uprawnienia instruktorów posiadających bogate i wieloletnie doświadczenie, którzy cały czas czuwają nad bezpieczeństwem, udzielają fachowych wskazówek, tak abyście Państwo osiągali jak najlepsze wyniki.
- Wyszkolenie strzeleckie na bardzo wysokim poziomie wykraczające poza podstawowe wymagane ramy.

Uwagi:

- Na kurs można uczęszczać przed ukończeniem 21 lat natomiast wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony otrzyma się dopiero w momencie ukończenia 21 lat.

- Badania lekarskie na kurs nie są wymagane (wymagane dopiero do wpisu).

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym (teoretycznym i praktycznym) i wydaniem właściwego dla kursu "Zaświadczenia o ukończeniu kursu" wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186), które uprawnia uczestnika kursu do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. (Dz. U. 1997 nr 114 poz. 740 z późn. zm.)

Wpisu dokonuje komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której wpisywane dane dotyczą (na jej pisemny wniosek).

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym pracownicy ochrony wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zatrudnieni przez przedsiębiorców i jednostki organizacyjne, którzy powołali wewnętrzne służby ochrony oraz przedsiębiorcom, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia (firmy branży ochrony osób i mienia) przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia mogą zostać dopuszczeni do posiadania broni w czasie wykonywania tych zadań, po dopuszczeniu do posiadania broni w trybie przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576).

Dopuszczenie do posiadania broni następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu pracownika ochrony, komendanta wojewódzkiego Policji.

Organ Policji wyda pracownikowi ochrony „Legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni”, jeżeli spełni on wymogi formalne oraz wykaże się znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią.

Osoby chcące uzyskać dostęp do broni palnej muszą zdać egzamin zewnętrzny, organizowany przez Wydział Postępowania Administracyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby (np. województwo wielkopolskie – Poznań, dolnośląskie - Wrocław)

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres e-mail: gloock5@o2.pl
lub na nr tel.: 693864782

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Prowadzimy również szkolenia w zakresie zabezpieczania imprez masowych dla:

Kierownik do spraw bezpieczeństwa.
Kierownik do spraw bezpieczeństwa to osoba wyznaczona przez organizatora, reprezentującą go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej. Szkolenie zostanie przeprowadzone w oparciu o Ustawę z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 504) o bezpieczeństwie imprez masowych i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010r (Dz. U. Nr 52, poz. 308) w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać Kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne. Kierownikiem do spraw bezpieczeństwa może zostać wyłącznie osoba, która ukończyła szkolenie, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo legitymuje się licencją drugiego stopnia pracownika ochrony fizycznej.
Szkolenie kierowników do spraw bezpieczeństwa trwa 58 godziny zajęć dydaktycznych. Po zakończeniu zajęć odbędzie się godzinny egzamin.
Po ukończeniu szkolenia i pozytywnym zdaniu egzaminu - kierownik do spraw bezpieczeństwa otrzymuje zaświadczenie uprawniające do wykonywania zabezpieczenia imprez masowych.

Służby Porządkowe.
Służba porządkowe to osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora, działając na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej. Szkolenie zostanie przeprowadzone w oparciu o Ustawę z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 504) o bezpieczeństwie imprez masowych i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010r (Dz. U. Nr 52,poz 308) w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać Kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne. Członkiem służby może zostać osoba legitymująca się ważną licencją pracownika ochrony fizycznej.
Szkolenie dla służb porządkowych trwa 24 godziny zajęć dydaktycznych. Po zakończeniu zajęć odbędzie się godzinny egzamin.

Służby Informacyjne.
Służba informacyjna to najbardziej liczna grupa osób uczestniczących w zabezpieczaniu imprezy masowej. Jest to nowa jednostka utworzona na mocy ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych, wzorowana na zachodnioeuropejskiej Stewardach. Członkowie służby informacyjnej stanowią pierwsze i najważniejsze źródło kontaktu dla uczestnika imprezy masowej. To z nimi statystyczny uczestnik ma więcej styczności. Dla każdego organizatora imprezy masowej są oni najważniejszym „narzędziem” przekazywania informacji do widza, kibica, czy fana przebywającego na danym obiekcie.
Szkolenie zostanie przeprowadzone w oparciu o Ustawę z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 504) o bezpieczeństwie imprez masowych i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010r (Dz. U. Nr 52, poz. 308) w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać Kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne. Każdy pełnoletni i niekarany obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. Szkolenie dla służb informacyjnych trwa 19 godzin zajęć dydaktycznych. Po zakończeniu zajęć odbędzie się godzinny egzamin.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu szkoleń, a zajęcia prowadzą wykładowcy (policjanci) mający doświadczenie w zabezpieczaniu imprez masowych.

;