Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej

Kurs doskonalący umiejętności pracowników ochrony

Kurs w zakresie zabezpieczenia imprez masowych

Steward - szkolenie certyfikacyjne

KURS KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ

Zdobądź zawód kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej osób i mienia.

1 stycznia 2014 weszły w życie zmiany w ustawie o ochronie osób i mienia. Licencje I i II stopnia zostały zastąpione wpisem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

Pracownik ochrony Za sprawą wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku postanowień tzw. „ustawy deregulacyjnej" uzyskanie pełnych kwalifikacji niezbędnych do pracy w ochronie fizycznej (w tym na stanowiskach kierowniczych) stało się łatwiejsze i bardziej dostępne.

Obecnie, aby uzyskać wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wystarczy odbyć szkolenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Nie ma egzaminów w Komendach Wojewódzkich Policji /poza dopuszczeniem do broni/, są obowiązkowe kursy i badania lekarskie.

Agencja Ochrony Glock organizuje kursy kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej na nowych zasadach.

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu oraz wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Ukończenie takiego kursu daje podstawę wpisu na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony, która zastępuje wymóg posiadania Licencji Pracownika Ochrony Fizycznej.

Czas trwania: 245 godzin dydaktycznych (około 1,5 miesiąca)

Koszt:

  • kurs z bronią 1400 zł (w ramach kursu przeprowadzamy 4 strzelania)
  • bez broni 1000 zł

Ceny za kurs uzależnione są od wielkości grupy szkoleniowej. W przypadku większych grup istnieje możliwość negocjacji ceny. Trening

Zakres kształcenia:

Kurs obejmuje przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych, znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Kurs realizowany jest poprzez prowadzenie stacjonarnych zajęć teoretycznych i praktycznych z zastosowaniem nowoczesnych aktywizujących metod nauczania.

Posiadamy wieloletnie doświadczenia w szkoleniu kadr ochrony. Dysponujemy własną bazą szkoleniową. Dotychczas przeszkoliliśmy ponad 600 osób ubiegających się o licencję I i II stopnia pracownika ochrony fizycznej oraz ponad 250 osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (już na nowych zasadach), osiągając w egzaminach końcowych bardzo wysoki stopień zdawalności.

Gwarantujemy:

  • Profesjonalne przeszkolenie z budowy broni oraz zasad jej użycia. Przejdziecie Państwo trening praktyczny mający na celu naukę odpowiedniej postawy strzeleckiej, a także naukę dobywania i prawidłowego trzymania broni, obsługi manualnej broni palnej (ładowanie broni, przeładowanie i rozładowanie broni), zgrywanie przyrządów celowniczych, ściąganie języka spustowego – trening „na sucho”, a Instruktor przeprowadzi Cię przez zasady bezpieczeństwa i pokaże jak strzelać by trafić.
  • Prowadzenie zajęć w specjalnie do tego przystosowanych obiektach.
  • Doskonałą kadrę wykładowców, instruktorów i trenerów. Wszystkie zajęcia prowadzone są pod okiem wysoko wykwalifikowanych, posiadających stosowne uprawnienia instruktorów posiadających bogate i wieloletnie doświadczenie, którzy cały czas czuwają nad bezpieczeństwem, udzielają fachowych wskazówek, tak abyście Państwo osiągali jak najlepsze wyniki.
  • Wyszkolenie strzeleckie na bardzo wysokim poziomie wykraczające poza podstawowe wymagane ramy.

Uwagi: Trening na strzelnicy

  • Na kurs można uczęszczać przed ukończeniem 21 lat natomiast wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony otrzyma się dopiero w momencie ukończenia 21 lat.
  • Badania lekarskie na kurs nie są wymagane (wymagane dopiero do wpisu).

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym (teoretycznym i praktycznym) i wydaniem właściwego dla kursu "Zaświadczenia o ukończeniu kursu" wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186), które uprawnia uczestnika kursu do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. (Dz. U. 1997 nr 114 poz. 740 z późn. zm.).

Wpisu dokonuje Komendant Wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której wpisywane dane dotyczą (na jej pisemny wniosek).

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym pracownicy ochrony wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zatrudnieni przez przedsiębiorców i jednostki organizacyjne, którzy powołali wewnętrzne służby ochrony oraz przedsiębiorcom, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia (firmy branży ochrony osób i mienia) przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia mogą zostać dopuszczeni do posiadania broni w czasie wykonywania tych zadań, po dopuszczeniu do posiadania broni w trybie przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576).

Dopuszczenie do posiadania broni następuje również w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu pracownika ochrony, komendanta wojewódzkiego Policji.

Organ Policji wyda pracownikowi ochrony „Legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni”, jeżeli spełni on wymogi formalne oraz wykaże się znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią.

Osoby chcące uzyskać dostęp do broni palnej muszą zdać egzamin zewnętrzny, organizowany przez Wydział Postępowania Administracyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby (np. województwo wielkopolskie – Poznań, dolnośląskie – Wrocław).

Broń maszynowa Broń krótka
Broń maszynowa Broń krótka
Broń gładkolufowa

Jednocześnie informuje, iż jesteśmy jedyną placówką szkoleniową w tym regionie, która posiada strzelnice i własną broń i odpowiednia kadrę instruktorów posiadających uprawnienia do prowadzenia zajęć z bronią gładkolufowa, maszynową, krótką palną bojową a kursanci, którzy ukończą u nas kurs mogą cały czas uczestniczyć w zajęciach doszkalających, aż do czasu pozytywnego zdania egzaminu w Komendzie Wojewódzkiej Policji.

Kontakt

Agencja ochrony osób i mienia GLOCK
Ul. Strzelecka 7
64-100 Leszno

Tel./fax 65 520 44 94
E-mail: gloock5@o2.pl
Ochrona (całodobowy) - kom. 693 86 47 82
Szkolenia – kom. 796 30 58 47, 693 86 47 82

NIP 697-157-28-83
REGON 302636514
Koncesja nr L-0296/05
Nr w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych 2.30/00009/2015
Nr zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 30/2014