Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej

Kurs doskonalący umiejętności pracowników ochrony

Kurs w zakresie zabezpieczenia imprez masowych

Steward - szkolenie certyfikacyjne

KURS DOSKONALĄCY UMIEJĘTNOŚCI KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY

(CO 5 LAT) CZAS 40 GODZIN.

Zgodnie z art. 38 b ust. 1 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia „Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek co 5 lat przejść kurs doskonalący umiejętności oraz przedstawić właściwemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu tego kursu.”

W odpowiedzi na ten wymóg Agencja Ochrony Glock wprowadziła dla Państwa do swojej oferty Kurs doskonalący umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, przeznaczony dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, którzy są zobowiązani do odbywania takiego szkolenia, co 5 lat.

Koszt kursu wynosi 250,00 zł - 550,00 zł w zależności od wielkości grupy szkoleniowej.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny.

Do prowadzeniu kursów doskonalenia umiejętności kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej uprawnione są jedynie publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki, podmioty wskazane w art. 26 ust. 7 pkt. 4,6 i 7 ustawy o ochronie osób i mienia.

Kurs realizowany jest w ramach działalności oświatowej (zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68 a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) i upoważnia do przedłużenia wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, prowadzonej przez komendanta Głównego Policji w systemie teleinformatycznym.

Kurs obejmuje następujące obszary tematyczne:

 • wybrane zagadnienia prawne obejmujące uprawnienia, odpowiedzialność karną i cywilną
 • zasady udzielania pomocy przedlekarskiej
 • wyszkolenie strzeleckie
 • samoobronę i techniki interwencyjne

Zakres tematyczny jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i obejmuje:

I. Przedstawienie aktualnego stanu prawnego w zakresie:

 1. ustawy o ochronie osób i mienia
 2. ustawy o broni i amunicji
 3. uprawnień kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej z uwzględnieniem użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej
 4. odpowiedzialności karnej kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej
 5. odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.

Tematyka określona w pkt. 1 w minimalnym łącznym wymiarze 4 godzin jest realizowana w formie wykładów.

II. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w zakresie:

 1. zasad udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadkach zranień bądź krwawień tętniczych i żylnych, złamań kości, oparzeń, porażenia przedmiotem przeznaczonym do obezwładnienia osób za pomocą energii elektrycznej lub omdleń
 2. praktycznego opatrywania ran postrzałowych, unieruchamiania kończyn, wykonywania sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca, użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

Tematyka określona w pkt. II w minimalnym łącznym wymiarze 8 godzin jest realizowana w formie wykładów i zajęć praktycznych.

III. Wyszkolenie strzeleckie w zakresie:

 1. zasad bezpiecznego posługiwania się i obchodzenia z bronią oraz zasad bezpiecznego zachowania się na strzelnicy
 2. technik i postaw strzeleckich
 3. strzelania z pistoletu, rewolweru, pistoletu maszynowego, karabinka, strzelby gładkolufowej.

Tematyka określona w pkt. III w minimalnym łącznym wymiarze 12 godzin jest realizowana w formie zajęć praktycznych.

IV. Samoobrona i techniki interwencyjne w zakresie:

 1. postawy i poruszania się w walce
 2. technik wyprowadzania uderzeń i kopnięć oraz sposobów ich blokowania
 3. padów i przewrotów w walce wręcz
 4. sprowadzania do parteru z wykorzystaniem: podcięć, chwytów za głowę lub nogi
 5. chwytów transportowych- dźwigni na stawy kończyn górnych
 6. uwalniania się z chwytów, obchwytów i duszeń
 7. miejsc wrażliwych na ciele człowieka i sposobów obezwładniania
 8. technik zakładania kajdanek i obszukiwania osób
 9. posługiwania się pałką służbową
 10. technik stosowania chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających oraz posługiwania się przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.
 11. Technik usuwania z pojazdu osoby stawiającej opór
 12. Obrony przed atakami nożem i niebezpiecznymi przedmiotami
 13. Obrony przed zagrożeniem bronią palną
 14. Podstawowych technik posługiwania się bronią w walce.

Tematyka określona w pkt IV w minimalnym łącznym wymiarze 16 godzin jest realizowana w formie zajęć praktycznych.

Kurs kończy się zaliczeniem końcowym (zaliczenie przeprowadzone jest przez naszą placówkę kształcenia) i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu, które uprawnia uczestnika kursu do przedłużenia wpisu na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpień 1997 r o ochronie osób i mienia.

Wymagania od uczestników:

 • posiadanie aktualnego wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Terminy: do ustalenia z klientem lub grupą zainteresowanych

Dokonywanie rezerwacji:

Zapewniamy doskonałą kadrę wykwalifikowanych wykładowców i instruktorów, posiadających stosowne uprawnienia i wieloletnie doświadczenie.

Posiadamy wieloletnie doświadczenia w szkoleniu kadr ochrony. Dysponujemy własną bazą szkoleniową. Dotychczas przeszkoliliśmy ponad 600 osób ubiegających się o licencję I i II stopnia pracownika ochrony fizycznej oraz ponad 450 osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (już na nowych zasadach), osiągając w egzaminach końcowych bardzo wysoki stopień zdawalności.

Kontakt

Agencja ochrony osób i mienia GLOCK
Ul. Strzelecka 7
64-100 Leszno

Tel./fax 65 520 44 94
E-mail: gloock5@o2.pl
Ochrona (całodobowy) - kom. 693 86 47 82
Szkolenia – kom. 796 30 58 47, 693 86 47 82

NIP 697-157-28-83
REGON 302636514
Koncesja nr L-0296/05
Nr w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych 2.30/00009/2015
Nr zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 30/2014